Algemene bepalingen

Alle deelnemers worden geacht vriendschap te tonen.

 Gezien het karakter van deze  wedstrijd, zal er terughoudendheid zijn met  mogelijkheid tot het indienen van protesten tegen: mededeelnemers, banen, Start/Finish Commissie, en het weer.

Verklaring van de verantwoordelijke persoon aan boord (de schipper):

  • Uitsluitend de schipper (verder hij/zij) bepaalt of het schip de haven uitvaart en/of deelneemt aan de tocht en uitsluitend hij/zij is verantwoordelijk voor de veiligheid van schip en bemanning.
  • Hij/zij verklaart zich te onderwerpen aan de regels van de vaart, voor wedstrijdzeilen en alle andere voorschriften van dit evenement. Voorts verklaart hij/zij geheel voor eigen risico deel te nemen.
  • Hij/zij beseft dat het varen onder koude omstandigheden en/of bij harde of stormachtige wind bijzondere eisen stelt aan schip, schipper, bemanning en uitrusting.
  • Hij/zij verklaart dat hij/zij zelf, het schip en de bemanning, als hij/zij aan de tocht meedoet, aan deze bijzondere eisen voldoet.
  • Hij/zij beseft en aanvaardt, mede namens zijn bemanning dat de organisatoren, hun medewerkers en hun sponsors niet aansprakelijk zijn voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan de boot, de schipper en de opvarenden, het overlijden van personen inbegrepen, of aan derden, alsmede de aan boord zijnde goederen, die direct of indirect in verband met de deelneming aan de tocht zou kunnen ontstaan en evenmin aansprakelijkheid aanvaarden bij calamiteiten.
  • Hij/zij vrijwaart de organisatoren en hun medewerkers van eventuele aanspraken van zijn/haar bemanning op dit punt.
  • Hij/zij verklaart dat hij/zij een geldige en toereikende verzekering heeft die afdoende dekking biedt aan schip, opvarenden en derden tijdens zeilen en het varen van prestatietochten op zee.
  • Hij/zij verklaart mede namens zijn bemanningsleden dat hij/zij, kennis heeft genomen van bovenstaande en deze te aanvaarden